Thursday, September 24, 2015

ARAKI SHIRO costume&styling for MIKIO HASUI

portrait workphoto by MIKIO HASUI